ÁÈÇÍÁ-Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò Ê. Ðáðïýëéáò äÝ÷åôáé ôçí õðïõñãü Ðáéäåßáò Aííá Äéáìáíôïðïýëïõ (öùôïãñáößá)  êáé ôá ìÝëç ôïõ Åèíéêïý Óõìâïõëßïõ Eñåõíáò êáé Ôå÷íïëïãßáò. (EUROKINISSI-ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Άννα Διαμαντοπούλου

Η συνέντευξη με την Άννα Διαμαντοπούλου πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011, όταν η ίδια ήταν Υπουργός Παιδείας και οι περισσότερες πανεπιστημιακές σχολές τελούσαν υπό κατάληψη, καθώς οι φοιτητές αντιδρούσαν στα μεταρρυθμιστικά μέτρα που είχαν προταθεί.
Continue reading